Aktualności Komunikat

Aktualności - Komunikat

Już pierwsze wnioski o eksmisje do „PETRYK” złożone u Komornika Sądowego…

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych podobnie do lat poprzednich, przystąpił do sukcesywnej realizacji wyroków Sądu Rejonowego w Kaliszu z orzeczeniami o braku uprawnień do najmu socjalnego lokalu.

W tym celu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, została podpisana z wykonawcą umowa na "Świadczenie usług przeprowadzania we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta Kalisza, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy pomieszczeń tymczasowych".

Po przeprowadzeniu analizy wyroków, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przekazał do Komornika Sądowego wyroki lokatorów, którzy nie wnoszą opłat za zajmowany lokal, posiadają znaczne (niejednokrotnie po kilkadziesiąt tysięcy złotych) zadłużenia, bądź dewastują zajmowane lokale.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wielokrotnie podkreślał duży problem z lokatorami w rażący sposób dewastującymi mieszkania. Odzyskane w taki sposób pomieszczenia, aby mogły nadawać się do dalszego użytkowania wymagają kosztownych remontów, dezynfekcji a niejednokrotnie deratyzacji, poprzedzonych wywozem i utylizacją nagromadzonych przez dłużników odpadów i zniszczonych sprzętów na które wydatkuje się pieniądze publiczne, czyli wszystkich mieszkańców Kalisza.

Wszystkie postępowania przeprowadza Komornik Sądowy w asyście Policji, działający w porozumieniu z Firmą zewnętrzną, na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. W bieżącym roku planujemy przeprowadzenie kilkunastu eksmisji.

Firma zewnętrzna na podstawie zawartej umowy, ma obowiązek zapewnić tymczasowe pomieszczenia spełniające wszelkie wymogi, które określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mogące znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowane.

Komornik Sądowy wyznaczył już pierwsze terminy eksmisji, począwszy od miesiąca lipca.