Aktualności Ogłoszenie

Aktualności - Ogłoszenie

Szansa dla dłużników dzięki programowi restrukturyzacji zadłużenia

Podczas obrad XII sesji Rady Miasta Kalisza, podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 - 2023” , która 9 lipca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wprowadzenie Programu ma na celu ułatwienie uregulowania zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wobec Miasta Kalisza za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe pomieszczenia stanowiące mieszkaniowy zasób gminy a ponadto utrwalenie zasady terminowego wnoszenia opłat za zajmowane lokale, odzyskanie części lokali oraz odzyskanie środków finansowych z tytułu zaległych opłat i zwiększenie wpływów do budżetu Miasta.

W Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych od dłuższego czasu zauważalne jest zjawisko zwiększonego wpływu wniosków w sprawie umorzenia całości bądź części wierzytelności, ale też wniosków dotyczących spłaty zadłużenia w ratach. Dzięki przedmiotowemu Programowi proponujemy realną pomoc tym dłużnikom, którzy wykazują zainteresowanie jego spłatą a z uwagi na poziom zadłużenia czy też sytuację materialną nie są w stanie uregulować całości zadłużenia.

Według danych będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z Programu restrukturyzacji zadłużenia może skorzystać około 2416 dłużników z lokali mieszkalnych, socjalnych czy też tymczasowych pomieszczeń w tym ponad 1550 w dalszym ciągu zamieszkujących w ww. zasobach.

JAKI DŁUG MOŻE ZOSTAĆ UMORZONY?

Umarzane będzie 100% odsetek oraz częściowo zadłużenie podstawowe - zaległe opłaty za zajmowane lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe pomieszczenia z czego:

 • przy zadłużeniu ogółem do 30.000,00 zł umorzeniu podlega 30% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 70% zadłużenia podstawowego w terminie do 24 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
 • przy zadłużeniu ogółem od 30.001,00 zł do 50.000,00 zł umorzeniu podlega 50% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 50% zadłużenia podstawowego w terminie do 28 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
 • przy zadłużeniu ogółem powyżej 50.001,00 zł umorzeniu podlega 70% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 30% zadłużenia podstawowego w terminie do 36 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
 • umorzeniu nie podlegają nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji.

ALE TO NIE WSZYSTKO!

Jeżeli dłużnik:

 • zda zajmowany dotychczas zadłużony lokal- może nastąpić całkowite tj. 100% umorzenie odsetek oraz 100 % zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty całości kosztów procesu i egzekucji w terminie 12 m - cy od dnia wydania promesy oraz
 • złoży oświadczenie o nieubieganiu się o przydział innego lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu z wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza w okresie co najmniej 5 lat od dnia przystąpienia do Programu restrukturyzacji zadłużenia.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O UMORZENIE ZADŁUŻENIA?

Do Programu mogą przystąpić dłużnicy, którzy w dalszym ciągu zamieszkują w lokalach mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych pomieszczeniach oraz tacy, którzy w ww. zasobach już nie zamieszkują, ale posiadają zadłużenie za wcześniej zajmowane lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe pomieszczenia oraz:

 • na dzień 31 grudnia 2018r. posiadali zadłużenie w opłatach za lokal mieszkalny, socjalny lub tymczasowe pomieszczenie, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza (budynki komunalne) oraz za lokal mieszkalny, socjalny czy tymczasowe pomieszczenie, stanowiących własność Miasta Kalisza a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 • w terminie do 30 czerwca 2020r. złożą wniosek o restrukturyzację zadłużenia, w którym uznają zadłużenie,
 • podpiszą Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

KIEDY NASTĄPI UMORZENIE ZADŁUŻENIA?

Umorzenie dłużnikowi zadłużenia nastąpi po:

 • dokonywaniu bieżących płatności za korzystanie z lokalu terminowo i w pełnej wysokości,
 • dokonaniu całkowitej spłaty pozostałej części zadłużenia,
 • zdaniu dotychczas zajmowanego, zadłużonego lokalu (w przypadku wniosków o całkowite umorzenie) oraz złożeniu oświadczenia.

Program restrukturyzacji zadłużenia ma charakter jednorazowej pomocy dłużnikom, którzy chcą wyjść ze spirali zadłużenia.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Programem restrukturyzacji zadłużenia. Osoby zainteresowane, Wnioski o restrukturyzację zadłużenia, będą mogły składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Dobrzeckiej 18 w Kaliszu już teraz a po szczegóły zapraszamy do Działu Windykacji Należności.

Pobierz plik PDF - Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 - 2023.

Pobierz plik PDF - Wniosek o restrukturyzację zadłużenia