Aktualności Wydarzenia

Aktualności - Wydarzenia

Pierwsze postępowania eksmisyjne za nami

Ustawa z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która z założenia miała trwać kilka miesięcy w efekcie na ponad dwa lata uniemożliwiła właścicielom lokali mieszkalnych eksmitowanie nierzetelnych lokatorów.

Skutki ustawy były bardzo mocno zauważalne, ponieważ odnotowaliśmy jak wielu lokatorów poczuło się na tyle bezkarnie, że przestało płacić bieżące naliczenia, postrzegając obostrzenia związane z pandemią jako swoistą zachętę do zaprzestania wnoszenia opłat.

Wraz z uchyleniem zakazu (art. 20 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022r.) rozpoczęliśmy realizację wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych. Niestety, eksmisje po części już przeprowadzone pokazały ogrom zniszczeń i dewastacji w zajmowanych dotychczas przez dłużników mieszkaniach. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ponosi olbrzymie koszty uprzątnięcia i wywozu nagromadzonych różnych przedmiotów, śmieci. Dla przykładu uprzątnięcie jednego z mieszkań w centrum Miasta Kalisza to koszt ponad 8 tys. zł. Pokazujemy poniżej kilka zdjęć dokumentujących skalę problemu.

Należy pamiętać, że wywózka śmieci nie jest jedynym poniesionym kosztem. Aby mieszkanie były gotowe do zasiedlenia przez kolejną rodzinę, musi zostać wyremontowane (do czego jesteśmy zobligowani Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego), a tu już w zależności od jego powierzchni, potrzebne środki przekraczają kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W najbliższym czasie, bo już w pierwszych dniach sierpnia, wyznaczone zostały przez komornika sądowego, terminy kolejnych eksmisji, ale już realizowanych przez firmę zewnętrzną, czyli do tzw. przysłowiowych "Petryk". Eksmisjami zostali objęci lokatorzy bez zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego uprawnień do najmu socjalnego lokalu. Tymczasowe pomieszczenia dla eksmitowanych osób są usytuowane na terenie pobliskich powiatów, poza Kaliszem.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, postępowania eksmisyjne traktuje jako ostateczność, kiedy wszelkie próby zmotywowania dłużników do płacenia za zajmowane lokale okazują się nieskuteczne a lokatorzy mało, że nie ponoszą kosztów najmu, dewastują lokale mieszkalne. Należy podkreślić, że dłużnicy, którzy nie uznają za stosowne wnosić opłat za zajmowany lokal mało, że nie płacą czynszu, ale też należnych opłat za tzw. media tj. wodę, ścieki czy ogrzewanie, obciążając tymi kosztami innych mieszkańców miasta.

Powyższe działania są stanowczym protestem i brakiem zgody na zachowania nierzetelnych lokatorów.

  • Postępowania eksmisyjne
  • Postępowania eksmisyjne
  • Postępowania eksmisyjne
  • Postępowania eksmisyjne
  • Postępowania eksmisyjne