Aktualności Ogłoszenie

Aktualności - Ogłoszenie

Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów

    Powrót eksmisji lokatorów

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu Covid- 19, obowiązywały zapisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W praktyce oznaczało to, że wierzyciele nie mogli wykonywać tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, ponieważ ustawodawca częściowo ograniczył możliwość prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

Sejm, uchwalając 8 kwietnia 2022 r. ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, zdecydował o uchyleniu ustawy antycovidowej- przepisu zabraniającego przeprowadzanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w miesiącu maju br. w wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłonił wykonawcę na „Świadczenie usług przeprowadzenia we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych na koszt Wykonawcy tymczasowych pomieszczeń”. Umowa z wykonawcą została podpisana z dniem 1 czerwca 2022r.

W związku z powyższym, podobnie jak w latach poprzednich, począwszy od bieżącego miesiąca będą sukcesywnie realizowane wyroki Sądu Rejonowego w Kaliszu z orzeczeniami o braku uprawnień do socjalnego najmu lokali.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu będzie wskazywał osoby, które w jawny i uporczywy sposób dewastują użytkowane lokale mieszkalne oraz zalegają z opłatami za ich użytkowanie bez tytułu prawnego. W większości dotyczy to dłużników odrzucających wszelkie propozycje redukcji zadłużenia poprzez skorzystanie z programów pomocowych: obowiązującego do ubiegłego roku programu restrukturyzacji bądź odpracowania zadłużenia, czy obowiązującej w dalszym ciągu możliwości rozłożenia zaległości na dogodne raty.

Poza wymienionym wyrokami, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skierował już pierwsze (po nowelizacji zapisów i uchyleniu ustawy antycovidowej) wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji eksmisyjnej w stosunku do dłużników, którym Sąd Rejonowy zasądził uprawnienia do najmu socjalnego lokali a Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wydał stosowne skierowanie.