Aktualności Komunikat

Aktualności - Komunikat

Kontynujemy Program Restrukturyzacji Zadłużenia

Podczas obrad XXV sesji Rady Miasta Kalisza uchwalone zostały zmiany w "Programie restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 - 2023".

Uchwała zmieniająca opublikowana została w dniu 3 lipca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i weszła w życie po 14 dniach od jej opublikowania.

Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie dłużnikom złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, spowolnioną przez pandemię COVID-19.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych do połowy marca br. odnotował duże zainteresowanie przystąpieniem do Programu, ponieważ z miesiąca na miesiąc wzrastała ilość osób, które składały wnioski o restrukturyzację zadłużenia.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:

- przedłużenia terminu składania wniosków o restrukturyzację zadłużenia do 31 marca 2021r z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty i tak:

  • przy zadłużeniu ogółem do 30.000,00 zł umorzeniu podlega 30% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 70% zadłużenia podstawowego w terminie do 30 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
  • przy zadłużeniu ogółem od 30.001,00 zł do 50.000,00 zł umorzeniu podlega 50% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 50% zadłużenia podstawowego w terminie do 34 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
  • przy zadłużeniu ogółem powyżej 50.001,00 zł umorzeniu podlega 70% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 30% zadłużenia podstawowego w terminie do 42 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,
  • umorzeniu nie podlegają nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji.

Nadal obowiązuje zapis, iż niewywiązywanie się przez uczestnika Programu z warunków Porozumienia, spowoduje wygaśnięcie zawartego Porozumienia i postawienie w stan wymagalności całego niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami za opóźnienie, należnymi od dnia wygaśnięcia Porozumienia.

Trzykrotne opóźnienie w opłatach należności z tytułu opłat bieżących lub spłaty zadłużenia w skali roku kalendarzowego nie powoduje wygaśnięcia Porozumienia, pod warunkiem, że w każdym przypadku opóźnienie nie przekracza 31 dni kalendarzowych.

W zmianach do Programu uwzględniono przypadki wystąpienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego terminowe płacenie należności z tytułu opłat bieżących lub spłaty zadłużenia. W takiej sytuacji uczestnik Programu w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia opóźnienia w opłatach zobowiązany jest do wykazania przyczyny uzasadniającej brak możliwości regulowania należności. O kontynuowaniu Porozumienia decyduje Prezydent Miasta Kalisza.

Przypominamy, iż z restrukturyzacji zadłużenia mogą skorzystać tylko osoby posiadające zadłużenia związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń, o ile zadłużenie istniało na dzień 31 stycznia 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym "Programem restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 - 2023".

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu, mogą składać wnioski o restrukturyzację zadłużenia w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Dobrzeckiej 18 w Kaliszu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Windykacji Należności (62 5985510, 62 5985506, 62 5985507, 62 5985508, 62 5985509).


Program restrukturyzacji zadłużenia

Pobierz dokument w formacie PDF.

Uchwała nr XXV/406/2020 Rady Miasta Kalisza

Pobierz dokument w formacie PDF.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia

Pobierz dokument w formacie PDF.