Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 z dn. 2016.01.07).


Przyjmowanie i załatwianie spraw w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Biuro Podawcze - Informacja (Centrum Obsługi Interesantów) przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela ogólnych informacji.


Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu rozpoznaje także sprawy wpływające do Zakładu za pośrednictwem poczty e-mailowej.


Numery telefonów do poszczególnych działów - pracowników dostępne są w menu podmiotowym w zakładce Kontakt oraz na stronie BIP w zakładce Kontakt.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.00-16.00.


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Biuro Podawcze - Informacja (Centrum Obsługi Interesantów), lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) pod numerem telefonu 519 185-339.


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U.  Nr 209, poz.1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016 z późn. zm.)