Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Kalisz, dnia 25 maja 2018 r.

Szanowni Państwo, Najemcy!

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. "RODO". Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, mający swoją siedzibę w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 18, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań określonych w Statucie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/149/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (z późn. zm.).

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 62 / 598 55 00 lub e-mailowo: iod@mzbm.kalisz.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdań statutowych, w oparciu o jedną z wynikających z RODO, podstaw prawnych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania może być art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa). Jeżeli przetwarzanie w danym celu będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zadania realizowanego w interesie publicznym. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody macie prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w celu realizacji zadań statutowych. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym będą przetwarzane a następnie przekazane do składnicy akt i przechowywane przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w obowiązującej w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych "Instrukcji Kancelaryjnej".

Podanie przez Państwa danych osobowych, o ile nie zwróciliśmy się o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i jest niezbędne do osiągnięcia celu w którym będą przetwarzane.

W przypadku zwrócenia się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podanie ich jest dobrowolne. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

mgr Marzena Wojterska