Informacje o MZBM

Informacje o MZBM

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, zwany dalej "zakładem", jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Nr XXI/149/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych" z późniejszymi zmianami.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza - samorządowym zakładem budżetowym realizującym zadania i kompetencji Miasta Kalisza i jego organów w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Ustawy regulujące działalność Zakładu:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1610 z późn. zm.)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.)
  • Ustawa o własności lokali (Dz.U. z 2015r., poz. 1892 z późn. zm.)
  • Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2016r., poz. 1870 z późn. zm.)