Informacje o MZBM

Informacje o MZBM

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, zwany dalej "zakładem", jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Nr XXI/149/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych" z późniejszymi zmianami.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza - samorządowym zakładem budżetowym realizującym zadania i kompetencji Miasta Kalisza i jego organów w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Ustawy regulujące działalność Zakładu:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014.150 z dnia 2014.01.31 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa o własności lokali (Dz.U. 2015.1892 z dnia 2015.11.18)
  • Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z dnia 2013.08.05 późniejszymi zmianami)