Wnioski elektroniczne Wniosek elektroniczny "Zadłużenie"

E-WNIOSEK

Wniosek elektroniczny "Zadłużenie"

Uwaga! Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i przesłaniu go do MZBM, prosimy o dostarczenie do Działu Windykacji Należności (III piętro), w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku niezbędnych oświadczeń, zaświadczeń, dokumentów wymienionych w treści wniosku.

Niedopełnienie dostarczenia ww. załączników spowoduje, że złożony wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.


  lokalu mieszkalnego
  lokalu socjalnego
  lokalu użytkowego
  tymczasowego pomieszczenia  Rozłożenie zadłużenia na raty z tytułu najmu

  Rozłożenie zadłużenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu

  Rozłożenie zadłużenia z tytułu tymczasowego pomieszczenia

  Odpracowanie zaległości - sprzątanie
  Odpracowanie zaległości - malowanie klatek schodowych
  Odpracowanie zaległości - inne drobne prace remontowe
  Zawieszenie egzekucji komorniczej
  Zawieszenie postępowania eksmisyjnego
  Zawieszenie postępowania o zapłatę
  Umorzenie należności pieniężnych

W związku z zadłużeniem w stosunku do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w wysokości(wraz z odsetkami na dzień zawarcia ugody, pozostałymi kosztami) oświadczam, że kwotę długu uznaję za bezsporną i wymagalną oraz zrzekam się z korzystania z zarzutu przedawnienia co do należności, które uległy przedawnieniu na dzień złożenia niniejszego wniosku.


OŚWIADCZENIE WNIOSKUJĄCEGO(J) O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU (DOTYCZY LOKALU MIESZKALNEGO).


osób

tj:O zmianach w stanie podanym w oświadczeniu, będę każdorazowo informował(a) w terminie 7-dniowym od dnia ich zaistnienia. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.