TA STRONA UŻYWA COOKIE

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
X Nie pokazuj więcej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz - Przetargi
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Kalisz
Przetargi

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z siedzibą przy ul. Dobrzeckiej 18, ogłasza przetarg nieograniczony na najem następujacych lokali użytkowych:

Adres
1. ul. Piekarska 2*
2. ul. Grodzka 16*
3. ul. Narutowicza 4* (wejście od ul. Kazimierzowskiej)
4. ul. Nowy Rynek 3*
5. ul. Mickiewicza 18* (pawilon)
6. ul. Kopernika 9*
7. ul. Podgórze 2-4* (wejście od ul. Kopernika)
8. ul. Niecała 2*
9. ul. Niecała 2*
10. ul. Targowa 24*
11. ul. Górnośląska 59* (piwnica)
12. ul. Dobrzecka 5
13. ul. Podgórze 6
14. ul. Staszica 31
15. ul. Narutowicza 4* (wejście od ul. Kazimierzowskiej)
16. ul. Asnyka 41
17. ul. Mazurska 1
18. ul. Podgórze 8 (suterena)


Uwaga:

 • Przed wpłaceniem wadium należy założyć kartę kontrahenta w Biurze Obsługi Interesanta (dot. nowych kontrahentów).
 • Umowy najmu zostaną zawarte na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem poz.16.
 • Dopuszcza się wynajem lokalu na dowolną działalność gospodarczą – oprócz działalności produkcyjno-wytwórczej oraz działalności zabronionych prawem, pod warunkiem, iż własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia do prowadzenia wskazanej działalności, jak również działalność ta nie spowoduje naruszenia zasad regulaminu porządku domowego lub zakłócenia spokoju.

 * Przedsiębiorca, który został najemcą lokalu użytkowego w wyniku przetargu nieograniczonego, może skorzystać z obniżonej stawki czynszowej. Stawki te będą wynosić:

1) w okresie pierwszych 12 miesięcy po zawarciu umowy najmu – 50 % w stosunku do stawki wylicytowanej;

2) w okresie kolejnych 12 miesięcy trwania najmu – 75 % w stosunku do stawki wylicytowanej;

3) po 24-ech miesiącach najmu i dalej – 100 % stawki wylicytowanej.

Ulgi określone powyżej mogą być stosowane tylko w lokalach komunalnych, w okresach, w których najemca nie posiada zobowiązań wobec MZBM. W przypadku powstania zaległości wobec MZBM w okresie korzystania z ulg obowiązywać będą dotychczasowe stawki czynszowe, poczynając od miesiąca, w którym powstała zaległość.

Usługi niematerialne – prawne, medyczne i paramedyczne, informatyczne, doradztwo podatkowe, konsulting itp.

Usługi materialne - tzw. rzemieślnicze    

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18, IV piętro (sala 401).
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby te mogą być reprezentowane przez osoby trzecie posiadające pełnomocnictwo swych mocodawców do udziału w licytacji.
 3. Przetarg jest ustny i odbywa się w drodze publicznej licytacji.
 4. Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu miesięcznego netto za 1 m2 powierzchni ogólnej lokalu.
 5. Postąpienie stawki czynszu wynosi 1,00 zł lub wielokrotność 1,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu w kasie MZBM (parter) do godziny 0945 lub na konto  mBank Nr 80 1140 1993 0000 5506 0700 1003 z dopiskiem „wadium za lokal użytkowy (podać adres lokalu) do dnia 05.11.2014r. Uczestnik powinien posiadać ze sobą dowód wpłaty oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport itp. ) bądź upoważnienie do wzięcia udziału w licytacji.
 6. Uczestnicy przetargu powinni – przed przystąpieniem do przetargu – dokonać oględzin lokali. Lokale użytkowe udostępni się do obejrzenia w przeddzień przetargu tj. w dniu 05.11.2014 r. w godzinach od 1000 do 1200 po uzgodnieniu z administracją budynku.
 7. Uczestnicy przetargu powinni – przed przystąpieniem do licytacji – zapoznać się z treścią projektu umowy najmu w siedzibie MZBM lub właściwej Administracji ( ul. Dobrzecka 18, tel. 062 598-55-40 do 45).
 8. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od dnia odbycia przetargu pod rygorem utraty wadium i prawa do najmu wylicytowanego lokalu. Umowa zostanie zawarta z osobą wygrywającą przetarg.  Przy zawieraniu umowy należy okazać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) lub innego przewidzianego prawem, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i Regon oraz dowód wpłaty zwrotnej kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnego miesięcznego wymiaru czynszu.
 9. Czynsz najmu ustalony w oparciu o wylicytowaną na przetargu stawkę 1 m2 pow. zostanie podwyższony o obowiązujący w tym zakresie podatek od towarów i usług VAT ( obecnie 23 % ).
 10. Wydatki finansowe związane z przeprowadzeniem w lokalu prac remontowo – adaptacyjnych i modernizacyjnych dla potrzeb prowadzonej branży pokrywa najemca, bez możliwości żądania zwrotu zainwestowanych na ten cel środków finansowych, zarówno w trakcie trwania umowy, a także po ustaniu stosunku najmu.

UWAGA: „MZBM może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub wyłączyć z przetargu poszczególne lokale bez podania przyczyny.”

Godziny pracy MZBM

Biuro Obsługi Interesantów
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
W pozostałe dni pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach:
Wtorek - Piątek:
7:00 - 15:00


Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy

Kasa czynna

Poniedziałek
8.00 – 16.00
Wtorek - piątek
7.00 – 15.00
Przerwa śniadaniowa
11.00-11.20